Mons. Ján Hirka k Vianociam

Vianočný príhovor prešovského ordinára Mons. Jána Hirku, apoštolského administrátora s právami diecézneho biskupa

– uverejnený v časopise Slovo č.12 v roku 1971 na strane 3

Krásny a dojemný sviatočný čas, v ktorom si pripomíname narodenie Spasiteľa sveta, je dobrou príležitosťou k tomu, aby sme dali prehovoriť svojím najnežnejším citom a slová úprimných želaní obalili do teplej a čistej nádhery ľudskosti a šľachetnosti.

Veď si pripomíname narodenie nesmiernej Božej Lásky. Lásky, ktorá v betlehemskej prostote vstúpila na tento svet a v obeti na dreve kríža prehovorila k ľudstvu všetkých čias jasnou výzvou, aby sme ju prijali, hlásali a uskutočňovali v každom čase a ku všetkým bez rozdielu.

Radostný anjelský spev nad Betlehemom sa chce znovu ozývať, ale predovšetkým chce silne a presvedčivo zaznievať z našich sŕdc, z našich duší. „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.” — chce sa preniesť zo vzdialených betlehemských strání bližšie k nášmu vnútru. Chce rozochvieť struny nášho srdca a chce ich rozochvieť nie na krátky pominuteľný čas trvania vianočných sviatkov, ale chce silne a presvedčivo znieť vo všetkých dňoch nášho života, v tých radostných a slávnostných, i v prostých a všedných.

Úprimne želám spolu s naším milovaným otcom biskupom Bazilom dôstojnému duchovenstvu, milým veriacim a všetkým ľudským bratom a sestrám plnosť šťastia, blaha a pokoja k tohoročným sviatkom Božieho narodenia. Nech toto úprimné želanie sa naplní a uskutoční vo vašom živote i v práci. Nech je požehnané samotným Božím Dieťaťom a premení sa na šťastnú a radostnú skutočnosť, v ktorej nájde svoj odraz upevnenie tých najšľachetnejších úsilí našich čias: Mier vo svete a láska človeka k človeku, aby sme všetci pocítili naliehavú potrebu vytrvalo uskutočňovať známu výzvu Sv. Otca Pavla VI., aby všetci sme si boli bratmi!

Christos raždajetsja! Slávite Jeho! o. Ján Hirka, ordinár

Koledníci u Mons. Jána Hirku, 2008
Všetko usmerňovať ku Spasiteľovi a k novému životu s Bohom

– vianočný príhovor, uverejnený v časopise Slovo č.25 v roku 1992 na strane 3

Opäť nám zažiarili posvätné dni Božieho Narodenia. Vítam Vás všetkých v našich chrámoch pri oslavách Narodenia Syna Božieho. Otvorme sa Jeho svetlu, radosti, pokoju a istote. Jemu obyčajne neblahoželáme, ako to robíme ľuďom a ako si sami vzájomne blahoprajeme, pretože Jeho Narodenie sa týka každého z nás.

„Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého a nášho Spasiteľa Ježiša Krista „(Tit 2, 11-14). Narodenie Kristovo je vlastne sebaobetovanie Boha pre záchranu a vyslobodenie človeka z pút starého, hriešneho života.

Bolo by málo, keby tieto sviatky boli len spomienkou na naše detstvo, alebo rodný dom. Toto všetko by nestačilo pre sviatočnú radosť, svetlo, pokoj a istotu. Sv. apoštol Pavol v uvedených veršoch hovorí Titovi nie o minulosti, ale o ďalšej prítomnosti a budúcnosti.

Dieťa Božie sa narodilo do tohto nebezpečného a sebeckého sveta a Jeho jediná obrana je láska. Táto jeho láska zostáva nepochopená, odmietnutá, podobne ako tvoja, drahý brat a sestra. Len Boh ju prijíma a chápe. Životný osud Narodeného Dieťaťa v Betleheme je príkladom a modelom i nášho života. Len tak a len s Ním možno prekonať zlo, len tak možno zvíťaziť nad životom a smrťou.

Robme tak, drahí, ako Spasiteľ. Potom i na nás sa dobro ukáže silnejšie ako zlo a láska prekoná nenávisť.

Čo je odkazom týchto sviatkov pre nás všetkých, čo je radostným posolstvom svätej noci? Majme dôveru! I v dnešnom svete je možno žiť životom dôstojným človeka. Je možné premáhať zlo láskou Betlehemského Dieťaťa. Poďme a nikomu neubližujme, poďme a nikomu sa nepomstime, poďme a buďme láskaví i k tomu, čo nám včera ublížil. Pamätajme, že dokiaľ si zachováme dobrotu srdca Novonarodeného Spasiteľa, dovtedy sme mocnejší než všetko zlo a nakoniec sa nám obráti na dobro. Veď kohože by neuchvátila táto naozaj sviatočná nálada dobroty, zmierenia, lásky, odpustenia a tej skutočnej radosti, ktorá sa prejavuje a naše vnútro napĺňa práve po tieto sviatočné dni.

Toto je zázrak zvestovaný v tejto tichej, svätej noci, v ktorej sme boli Bohom nesmierne obdarovaní. Aj my, namiesto hmotnej pozornosti, darujme si predovšetkým úprimnú lásku a dobré vzájomné spolužitie.

Naše vianočné darčeky nech sú skromné, nech symbolizujú vzájomnú úctu, porozumenie, láskavosť, dobrosrdečnosť a ostatné duchovné hodnoty, ktoré môžeme získať pri jasličkách novonarodeného Spasiteľa. Otec rodiny nech je dobrý ku svojim deťom, nech im vždy poslúži na povzbudenie dobrým príkladom. Nech im venuje aspoň hodinku zo svojho voľného času. Matka nech nerozdáva všetku svoju energiu, svoju láskavosť a príťažlivosť len na pracovisku, ale to všetko nech zachová pre svojho manžela, pre svoje deti a rodinu. Buďme na seba dobrí, ohľaduplní, láskaví a to bude najkrajší vianočný- sviatočný dar Bohu a blížnemu.

To je podstata sviatkov Božieho Narodenia. Boh sa narodil, aby sme sa my mohli znova narodiť, znova začať žiť. Myslime na to! To bude dôvod našej duchovnej radosti, základom našej nádeje a stretnutie sa s Bohom i/ našich dušiach. Rozhodnime sa už dnes, že sa nebudeme nad mieru znepokojovať ani nad nedostatkami svojich blížnych. Dobrých ľudí je viacej než si myslíme.

Istý kňaz takto poučoval svojich veriacich k Božiemu Narodeniu. Nezakrývajte u jasličkách Novonarodeného Spasiteľa, ani neozdobujte v chráme vianočné jedličky. Sú prirodzene pekné. Nevešajte na nich pozlátka. Nie ozdoby sú podstatné, ale Novonarodený Spasiteľ. Nepáčilo sa to veriacim, ale neskoršie pochopili, o čo mu išlo, totiž, aby Božské Dieťa mohlo vyžarovať na nás svoj pokoj a radosť!

V tieto sviatky Božieho Narodenia prijmite najsrdečnejší pozdrav všetci: deti, mládež, dospelí, rodičia, zdraví i chorí, starí i opustení a osamotení. Zvlášť pozdravujem pomocníka biskupa, gen. vikára, všetkých kňazov, bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľnice. Na všetkých Vás myslím v modlitbe a s radosťou Vám želám Božie požehnanie, dobrého zdravia a pokoj v nastávajúcom novom roku.

Christos raždajetsja – Slávite Jeho

Mons. Ján HIRKA, sídelný biskup prešovský


Tieto vianočné príhovory Mons. Ján Hirku nestratili na svojej aktuálnosti ani po toľkých rokoch. Preto veríme, že otec biskup Ján Hirka na svoje duchovné deti nezabudol a aj teraz sa prihovára za nás pred nebeským Otcom spolu s blaženým biskupom Vasiľom Hopkom, ale aj so svätými pápežmi Pavlom VI. i Jánom Pavlom II.

— o. Anrej rusnák

Dobrá novina

Otec biskup Mons. Ján Hirka po sv. liturgii požehnáva deti Dobrej noviny

Živá diskusia deti Dobrej noviny s otcom biskupom

Stretnutie otca biskupa s deťmi Dobrej noviny v priestoroch biskupstva

Fotografia deti Dobrej noviny s otcom biskupom na pamiatku

Vianočné sviatky
Tagy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber