Slávnostné zasadanie Spolku sv. Cyrila a Metoda 13. septembra 1997 v Trebišove

Trebišov bol miestom zasadania Spolku sv. Cyrila a Metoda, spojeného so spomienkovou slávnosťou 30. výročia smrti o. Vojtech Dudiča, arcidekana  farnosti Trebišov a druhého predsedu Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Zasadanie sa uskutočnilo v priestoroch trebišovského Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, na ktorom bolo asi 200 účastníkov.

Predseda Spolku o. Jozef Knežo, ktorý stál na jeho čele od svojho zvolenia 2. marca 1991, vystúpil s referátom: „Prínos trebišovských gréckokatolíkov pre činnosť Spolku sv. Cyrila a Metoda.“ V úvode povedal, že história spolku siaha  do 4. mája 1941, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci Cyrilo – metodského hnutia založili  Jednotu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Ústrednou postavou založenia Jednoty sv. Cyrila a Metoda bol o. Ján Murín, jej prvý správca. Jednota od svojho vzniku rozvíjala náboženskú, kultúrnu, výchovnovzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku i v zahraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, upevňovala náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov. Významnú činnosť v Jednote už od jej vzniku vykonávali aj kňazi i veriaci z Trebišova a okolia.

V Trebišove zohral v počiatočnej činnosti Jednoty sv. Cyrila a Metoda významnú úlohu správca gréckokatolíckej farnosti o. arcidekan Vojtech Dudič st. (1884 – 1967), ktorý bol na Valnom zhromaždení, konanom z príležitosti Cyrilo – metodských slávnosti 3-4. júla 1943 v Trebišove zvolený za druhého predsedu Jednoty sv. Cyrila a Metoda. Na týchto slávnostiach i Valnom zhromaždení Jednoty  sa zúčastnil aj prešovský sídelný biskup Pavel Gojdič, ktorý v nedeľu 4. júla 1943 slávil archijerejskú  sv. liturgiu v trebišovskom chráme Uspenija Presvätej Bohorodičky pred 15 tisíc veriacimi z Trebišova a celého okolia.

O. Vojtech Dudič st., druhý predseda Jednoty sv. Cyrila a Metoda

Kazateľ o. Polykarp Oleár OSBM na slávnosti JCM v roku 1943 v Trebišove

Sprievod duchovenstva s biskupom P. Gojdičom na slávnosti JCM v Trebišove v roku 1943

Otec Vojtech Dudič st. sa zúčastňoval na práci Jednoty sv. Cyrila a Metoda a súčasne úspešne viedol farnosť v Trebišove, ktorá bola jednou z najväčších v eparchii. Úspešne sa rozvíjajúcu činnosť Jednoty prerušili vojnové udalosti a prechod frontu na jeseň roku 1944. O význame pôsobenia Jednoty sv. Cyrila a Metoda sa o. Vojtech Dudič vyjadril v roku 1947 takto: „Neodškriepiteľná zásluha  nášho spolku je v tom, že cyrilo-metodskou myšlienkou podchytil všetkých našich veriacich a vedel vzbudiť nevšedný záujem a lásku k našim cirkevným veciam.“

Predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda  v ďalšej časti svojho vystúpenia hovoril o obnovení činnosti Jednoty po roku 1991 už pod novým názvom, kde Spolok začal orať hlbokú brázdu do tej istej zeme, ktorú kedysi vyorali naši vierozvestcovia sv. Cyril a Metod.“

Pásmo spevu a recitácie ku spomienkovej slávnosti pripravili študentky cirkevného gymnázia po vedením sestry baziliánky Naukrácie Závackej OSBM.

Spomienková slávnosť vyvrcholila v trebišovskom gréckokatolíckom chráme. Sv. liturgiu slávil protosynkel Košického apoštolského exarchátu o. Vladimír Tomko za hojnej účasti veriacich, medzi ktorými boli prítomní aj príbuzní o. Vojtecha Duduča st.

Za poskytnutie fotografií a príbehu ďakujeme: PhDr. Jánovi Bodnárovi z Trebišova

– OZ POKOJ A MILOSRDENSTVO
Slávnostné zasadanie Spolku sv. Cyrila a Metoda v Trebišove

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber