Vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja!

Veľkonočný príhovor o. biskupa V. Hopka a o. ordinára Jána Hirku

– uverejnený v časopise Slovo č.4/1973 na 3. strane

veľká noc

Milostiplné veľkonočné sviatky — sviatky Paschy, znovu nám v posvätných liturgických obradoch pripomenuli trpké utrpenie a ukrižovanie nášho Spasiteľa, ale i Jeho slávne a víťazne Vzkrie­senie, lebo: „„smertiju smerť poprav… – Smrťou smrť premo­hol! ..“

Sv. evanjelista Ján nám v predposlednej kapitole svojho evan­jelia veľmi živo opísal stretnutie Zmŕtvychvstalého Božského Majstra s Jeho učeníkmi večer prvého dňa v týždni, keď vstúpil tam „kde sa učeníci zhromaždili a zatvorili dvere zo strachu pred Židmi, postavil sa doprostred a riekol im: ,Pokoj vám !“ A keď to vyriekol, ukázal im ruky i bok. I zaradovali sa učeníci, keď uvideli Pána.“ (Jn, 20, 19-20).

Radosť bola prvou odpoveďou učeníkov a radosť má byť odpo­veďou i dnešných kresťanov, keď spomínajú a oslavujú veľkú pravdu viery, keď prežívajú najväčší cirkevný sviatok — Paschu.

A tu je treba zdôrazniť, že práve táto veľkonočná radosť musí v nás prehĺbiť vedomie, že jej prežívanie nesmie zostať iba nie­koľkodňovou sviatočnou záležitosťou, ale celoživotným prejavom všetkého nášho snaženia tak v oblasti duchovnej, ako aj mimo nej.

Ak je ozajstná radosť prejavom uspokojenia nad dosiahnutím nejakého dobra, potom i veľkonočná radosť, vyplývajúca z ne­smierneho bohatstva nevyčerpateľnej Božej lásky k nám, nech sa stane posilňujúcim zdrojom našej vytrvalosti v horlivom usku­točňovaní a rozširovaní dobra. Toto konajme v duchu vždy ča­sového a naliehavého odkazu apoštola národov sv. Pavla: „Napo­kon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte a povzbudzujte! Buďte jed­nomyseľní! Zachovajte si pokoj a Boh lásky a pokoja bude s va­mi!“ (2 Kor 13, 11).

Vyslovujúc naše radostné veľkonočné CHRISTOS VOSKRESE! – vyjadrujeme týmto pozdravom najúprimnejšie želania, aby aj tohoročné sviatky Paschy boli radostné a stále nabádajúce k ďalšej čistej radosti.

Nech nám všetkým vospolok táto veľkonočná radosť pomáha vzkriesiť všetky sily pre rozvoj lásky a pokoja v našich dušiach, našich rodinách, našich farnostiach, v našej milovanej vlasti i v celom Božom svete!

Dr. V. HOPKO, biskup

o. J. HIRKA, ordinár

Veľký štvrtok s o. biskupom Jánom Hirkom

 Príhovor o. biskupa Jána Hirku na Veľký štvrtok roku 1994
Príhovor na Veľký štvrtok

Pravé vzkriesenie prežité v našom srdci

Veľkonočný príhovor o. biskupa Mons. Jána Hirku

– uverejnený v časopise Slovo č. 8/1998 na 3. strane

Bratia a sestry v Kristovi!

V období najväčších sviat­kov kresťanského sveta Vás pozdravujem pozdravom vzkrieseného Krista: „Pokoj vám!“. Pokoj vašim dušiam, ktoré sa zbavili hriechu. Pokoj vašim rodinám, ktoré túžia prežiť veľkonočné obdobie v kresťanskom duchu.

Nech veľkonočné sviatky budú pre nás im­pulzom spomienky na tých, ktorým je Veľká noc iba vítaným víken­dovým oddychom v jar­nej prírode. Niektorí, ktorí vyrástli v kresťan­skom prostredí, si ešte možno spomenú na ti­cho pri Božom hrobe, pekné obrady vzkriese­nia a tiež na niektoré veľkonočné zvyky, ale teraz majú iné „dôležitej­šie“ záujmy. Navzdory všetkým vymoženos­tiam vedy a techniky väčšina ľudí trpí ťažkos­ťami života, nevie si rady so svojou existen­ciou a nepozná nijakú uspo­kojivú odpoveď, prečo život nakoniec musí končiť smrťou. Dnešný človek má pocit, že pláva po mori na ľadovej kry­he, ktorá sa pomaly topí. Aká sila ho môže zachrániť? Ná­boženský pojem vykúpenia nechápe, alebo nechce s ním nič mať. Pritom intenzívne túži po vykúpení a vyslobodení od smrti. Útecha, že bude žiť vo svojich deťoch, vo svojich ide­áloch a vo vytvorenej práci pô­sobí iba ako droga – len chvíľu, ale trvalo ho neuspokojí.

V histórii ľudstva jedine kresťanstvo ponúklo človeko­vi silu, ktorá ho môže vykúpiť a definitívne oslobodiť od smr­ti: Zmŕtvychvstanie Krista. Zja­venie apoštola Jána vkladá Ukrižovanému a vzkriesené­mu do úst slová: „Bol som mŕt­vy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti“ (Zj 1,18). Kristovo vzkriesenie nie je len udalosťou z doby pred 2000 rokmi. Kristovo vzkriese­nie je večné.

Kristus žije a je stále medzi nami: „Ja som s vami po všet­ky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Teda on nežije niekde vo vesmíre, nad hviezdami, ale tu medzi nami. Táto skutočnosť by nás nema­la nechať ľahostajnými. Veď ženy, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu a našli ho prázdny, sa naľakali, „zmocnil sa ich strach“ (Lk 23,5).

Preto aj moje veľkonočné želanie znie: zľaknite sa pre túto nepochopiteľnú blízkosť Krista medzi nami! Lebo, keď sa človek raz vzruší nad tým, že spoznal Pána tak zblízka, že v tom údive bude môcť povedať: „Tak blíz­ko pri mne si, Bože môj, a mne sa ukazuješ.“ Člo­vek pritom má pocit ako­by bol vytrhnutý z dlhého spánku a povie: „Ďaku­jem ti, Bože, že si ma prebudil, že môžem zno­va veriť v teba!“

Áno, Kristus je tu me­dzi nami a každý z vás ho môže prijať do svojho srdca. On nikde nevstu­puje násilím. Keď ho chceme mať vo svojom srdci, musíme mu otvo­riť, ale ešte predtým sa musíme postarať, aby naše srdce bolo čisté a tak pripravené ho prijať. Prijmime ho s bázňou Božou a s vierou. Keď sa to stane, potom aj my naozaj prežijeme vzkriesenie.

To je to pravé vzkriesenie, prežité v našom srdci. To je tá tajomná skrytá radosť, ktorú nazývame: veľkonočná ra­dosť.

Túto hlbokú tajomnú radosť vám všetkým, drahí moji, zo srdca želám a udeľujem svo­je požehnanie.

Christos voskrese!

Mons. Ján HIRKA prešovský, biskup

Veľkonočné sviatky
Tagy:    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber