Nezabudnuteľné sakrálno-formačné púte do Večného mesta Ríma (ROMA aeterna) študentov cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa začalo svoju činnosť 1. septembra 1995 ako prvé na Slovensku a v postsocialistických krajinách. Už pri vzniku gymnázia sa stanovili predsavzatia: realizovať výchovu a vzdelávanie žiakov školy v duchu kresťanskej morálky, na zásadách tolerancie a náboženskej znášanlivosti, na zásadách kresťanskej lásky k blížnemu a k svojej domovine.

Vo svojom vzdelávacom a výchovnom programe významnú úlohu mali aj ročné sakrálno-formačné púte do Večného mesta Ríma.

Prvá takáto púť sa uskutočnila v dňoch 15.-21.10.1995 z iniciatívy zakladateľa cirkevného gymnázia Mons. Jána Hirku, prešovského biskupa, ktorý bol aj finančným sponzorom pre študentov celej školy. Táto púť bola nezabudnuteľným zážitkom pre študentov, ktorí aj po 25 rokoch na stretnutiach absolventov veľmi pochvalne vyjadrujú o duchovných zážitkoch, ktoré na tých púti do Ríma načerpali.

Tieto púte od vzniku školy organizoval a viedol PhDr. Ján Bodnár, prvý riaditeľ školy. Počas svojej služby v tejto funkcii zorganizoval 15 púti, ktoré aj osobne sprevádzal. Ubytovanie zabezpečoval v ISTTITUTO SALESIANO T. GERINI – pútnický dom VIA TIBURTINA v Ríme, vstupenky na audiencie s pápežom na Prefektúre Pápežského domu.

V rámci púte študenti navštívili štyri patriarchálne baziliky a historické sakrálne pamiatky Ríma. V stredu dopoludnia sa zúčastnili na generálnej audiencii s pápežom na námestí sv. Petra. Študenti na audiencii pozorne počúvali vyslovené myšlienky audienčného prejavu Jána Pavla II., ktoré zopakoval v hlavných svetových rečiach a pozdravil viaceré skupiny pútnikov. Skupine veriacich zo Slovenska na audiencii v roku 1997 adresoval tieto slová: „Srdečne pozdravujem študentov a profesorov gréckokatolíckeho gymnázia z Trebišova, ako aj študentov a profesorov piaristického gymnázia z Nitry. Drahí mladí priatelia, rád si spomínam na stretnutie s mladými v Paríži, na ich nadšenie pre Krista. Nech vaša púť do Ríma oživí aj vo vás podobné nadšenie. Stretávajte sa často s Ježišom v Eucharistii a v jeho evanjeliu. Lebo čím viac ho budete poznať, tým viac ho budete milovať. A On obohatí celý váš život. K tomu vám zo srdca udeľujem svoje apoštolské požehnanie. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Žiaci školy boli veľmi potešení a svojim potleskom a skandovaním: „Nech žije Svätý Otec“ vyjadrili mu vďaku a úctu za účasť na audiencii.

V stredu podvečer navštívili Pápežský Slovenský ústav a Kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde sa zúčastnili na sv. omši. Na spiatočnej ceste domov navštívili Assisi a Benátky. Sprievodcami a lektormi boli PhDr. Valéria Leščišinová, zástupkyňa riaditeľa školy, Mgr. Sr. Naukrácia Závacká OSBM katechétka školy a posledné roky riaditeľ školy PhDr. Ján Bodnár.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím Mozaika hlavného oltára

Na pozvanie prešovského otca biskupa Mons. Jána Hirku sa rodičia a študenti cirkevného gymnázia v Trebišove sa v dňoch 24. – 29.10.1996 zúčastnili púte do Ríma pri príležitosti osláv 350. Výročia Užhorodskej únie. Bol to veľkolepý a nezabudnuteľný zážitok pre každého na celý život.

Pútnici školy v piatok 25. Októbra 1996 sa zúčastnili v Bazilike Santa Maria Maggiore na sv. liturgii, na ktorej bol hlavným celebrantom prešovský biskup Mons. Ján Hirka a spolu s ním slúžilo desať biskupov a vyše 70 kňazov z pittsburskej metropolie ako aj s prešovskej, križevackej, hajdudorožskej eparchie, pražského apoštolského exarchátu a iných.

Bazilika Santa Maria Maggiore, študenti na schodoch baziliky

Veľmi hĺbavá a duchovná bola homília otca biskupa v ktorej pripomenul: „Sv. liturgia sa slúži v bazilike, v ktorej naši slovanskí apoštoli sv. Cyril a Metod slúžili sv. liturgiu v staroslovienskom jazyku za prítomnosti pápeža Hadriána II. Tu sa naše spojenie vo viere s nástupcom apoštola Petra, za vernosť ktorému sme však vo svojich dejinách museli platiť daň prinesením neľahkých obiet…“ V sobotu pútnici školy okrem sakrálnych pamiatok Ríma sa v podvečer zúčastnili na liturgii v Russsicu, ktorej predsedal biskup mukačevskej eparchie vladyka Ivan Semedi.

Vyvrcholením slávnosti osláv 350. Výročia Užhorodskej únie bola v nedeľu 27. októbra archijerejská sv. liturgia, ktorej hlavným služiteľom bol pittsburský arcibiskup a metropolita vladyka Judson Michael Procyk za prítomnosti pápeža Jána Pavla II., ktorý predniesol homíliu za mohutného potlesku zhromaždených veriacich. Pri ceste domov pútnici navštívili Assisi a Benátky.

Študenti cirkevného gymnázia i v školskom roku 1998/99 pokračovali v tradícii v septembri navštíviť Večné mesto Rím. Z iniciatívy prešovského biskupa Mons. Jána Hirku navštívili Rím v dňoch 6. – 12. septembra 1998, kde v tom čase boli biskupi zo Slovenska na stretnutí so sv. Otcom Ad Limina Apostolorum, ktoré sa uskutočnilo po 6 rokoch. Študenti školy boli počas púte prítomní na niekoľkých stretnutiach s našimi otcami biskupmi. V pondelok večer boli v Bazilike sv. Petra na sv. omši, ktorej predsedal kardinál Ján Chrizostom Korec. V stredu sa zúčastnili na generálnej audiencii s pápežom na Námestí sv. Petra.

Rím, september 1996, študenti Gréckokatolíckeho gymnázia z Trebišova n a Svätopeterskom námestí

Vyvrcholenie púte bolo 12. septembra 1998, keď sa zúčastnili na sv. liturgii v Bazilike Santa Maria Maggiore. Kde hlavným slúžiteľom a kazateľom bol prešovský biskup Mons. Ján Hirka, s ktorým celebrovali všetci prítomní slovenskí biskupi. Po sv. liturgii otec biskup posvätil pamätné tabule ku cti sv. Cyrila a Metoda, ktoré dalo vyhotoviť a inštalovať v tejto bazilike Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Po sv. liturgii sa otec biskup Hirka stretol so študentmi cirkevného gymnázia. Bol veľmi rád, že sme jeho pozvanie na Ad Limina Apostolorum prijali a ho sprevádzali.

Študenti školy na sv. omši v rámci Ad Limina so slovenskými biskupmi v Bazilike sv. Petra

Naše každoročné púte v Ríme sme absolvovali po výnimočných miestach histórie a okrem obdivovania krás a pamiatok snažili sme sa prežívať a sprítomňovať si dobu svätých, ktorí zanechali na miestach, po ktorých sa oni uberali, nemiznúce stopy. Nehasnúce príklady týchto svedkov viery boli pre našich študentov i profesorov povzbudením a posilou nielen pre štúdium, ale aj pre ďalší život.

Za poskytnutie obrazovej prílohy, priloženého videa a spracovanie príbehu ďakujeme PhDr. Jánovi Bodnárovi z Trebišova.

– OZ Pokoj a milosrdenstvo
Púte študentov do Ríma
Tagy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber
Sledujte nás
Navštívte nás a prihláste sa na odber